Artikel 1: Bepaling van de vergoeding, overige kosten en de duur

 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en de vergoeding 

zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk of 

elektronisch is overeengekomen.

2. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand 

van de kilometerteller. Indien niet nader gespecificeerd, worden 100 

kilometers gerekend. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat 

onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder.

3. Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip 

dat op de overeenkomst is opgenomen bij de verhuurder terug te 

bezorgen. (de auto wordt van 08.00 – 17.00 uur gehuurd, met maximale 

uitloop in overleg tot 22.00 uur)

Artikel 2: Overschrijding van de gebruiksperiode

Indien het voertuig niet binnen de in de overeenkomst vermelde periode bij 

verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is 

verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen en de extra 

uren in rekening te brengen volgens het tarief dat vooraf is vastgesteld. 

Artikel 3: Annulering

Bij een annulering worden kosten berekend. Annuleren kost minimaal 50 euro.

Wanneer u annuleert langer dan een maand voor de boekingsdatum, dan kost 

het automatisch € 50.

Korter dan een maand voor de boekingsdatum:

4 weken voor de boekingsdatum: annuleringskosten 75 euro

3 weken voor de boekingsdatum: annuleringskosten 100 euro

2 weken voor de boekingsdatum: annuleringskosten 150 euro

1 week voor de boekingsdatum: annuleringskosten 175 euroBetaling

Artikel 4: Betaling

- Bij reservering dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van de 

reserveringsbevestiging en factuur het totaalbedrag minus de borg op 

de bankrekening van Kaagkevers te zijn bijgeschreven.

- De borg dient op de dag van afhalen contant betaald te worden. Het 

borgbedrag bedraagt € 225,-.

Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen vergoeding overtreft, strekt 

deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die de huurder 

eventueel aan de verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom wordt niet 

eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van 

schade wordt de waarborgsom niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk 

is dat de omvang van de schade het bedrag van de waarborgsom niet 

overschrijdt. Waarna maximaal de waarborgsom minus het schadebedrag 

wordt geretourneerd.

In geval van schade hoger dan de waarborgsom is de huurder verplicht deze 

te vergoeden na constatering van de hoogte van de schade door de 

verhuurder of een door de verhuurder aangewezen persoon of bedrijf tot 

maximaal het overeengekomen eigen risico (E.R.) van de huurder.

1.       Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de 

gebruiksperiode als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd 

betalingszekerheid of een opdracht tot contante betaling van huurder 

te verlangen.

2.       De huurder heeft een eigen risico voor schade van het voertuig. Deze 

bedraagt € 225,- per gebeurtenis.

Artikel 5: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Gedurende de in de overeenkomst afgesproken periode zijn de aan het 

gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor 

brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van de huurder.Het gebruik

Artikel 6: Gebruik van het voertuig

1.       Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor 

te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt 

gebruikt.

2.       Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder 

terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door 

hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; 

huurder kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

3.       Alleen personen die in de huurovereenkomst als huurder of bestuurder 

zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is huurder niet 

toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet 

als bestuurder is vermeld op de overeenkomst. De bestuurder is minimaal 

25 jaar oud en heeft minimaal 1 jaar een geldig Nederlands rijbewijs; een 

kopie hiervan dient vóór de verhuurperiode te worden verstrekt aan de 

verhuurder.

4.       Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder 

daarvan terstond in kennis te stellen.

5.       Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren anders dan door de 

verhuurder meegegeven, in het voertuig mee te nemen. Of het voertuig te 

gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, 

rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.

6.       Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van 

Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met 

verhuurder.

7.       Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste 

niveau te (laten) houden.

 

8.       Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet-nakoming 

van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden 

gebracht, met een minimum van €25,-.

9.       Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken. (zie 

instructiekaart)

10.    In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet 

toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering 

van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de 

verkeersveiligheid.

 

11.    In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is 

huurder verplicht:

- verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;

- de instructies van verhuurder op te volgen;

- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden 

die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder te 

verstrekken;

- binnen 24 uur een volledig ingevuld en ondertekend 

schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;- het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het 

risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

- de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen 

alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van 

schadevergoeding van derden of ten verweer tegen aanspraken 

van derden.

12.    Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te 

leggen aan bestuurder, passagiers van het voertuig en toe te zien op de 

nakoming hiervan.

13.    Het is de bestuurder van het voertuig niet toegestaan op enigerlei wijze  het voertuig te besturen onder invloed van verdovende middelen, zoals  bv. alcohol of drugs.

14.    Indien het voertuig onbeheerd wordt achtergelaten moet het voertuig met  de bijgeleverde sloten deugdelijk worden beveiligd, met inachtneming van  artikel 6.15

15.    Indien het voertuig ’s nacht onder beheer van de huurder is, is deze 

verplicht het voertuig te stallen in een deugdelijk afgesloten garage, en 

onverminderd artikel 6.14 na te leven.

Aansprakelijkheid huurder/verhuurder

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1.       Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is 

opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde 

toestand te hebben ontvangen.

2.       Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is 

ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de gebruiksperiode of 

anderszins verband houdende met het gebruik van het voertuig, met 

inachtneming van het navolgende.

3.       Indien krachtens de door verhuurder afgesloten 

(verhuur)verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade 

en/of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid òf door een ander 

verzekering een uitkering die gelijk of meer dan de schade wordt verstrekt 

aan verhuurder, is de aansprakelijkheid van de huurder beperkt tot het 

overeengekomen eigen risico van de huurder.

Artikel 8: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid verhuurder

1.       Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig niet als gebrek 

gelden. Op generlei wijze kan de huurder bij een tekortkoming of gebrek 

aan het voertuig aanspraak maken op de reeds voldane vergoedingen, 

met inachtneming van artikel 8.2

2.       Indien het voertuig aan het begin van de gebruiksperiode niet in 

gebruiksstaat is, wordt de overeenkomst per direct ontbonden en retourneert de verhuurder per direct het reeds betaalde bedrag aan de 

huurder. Op generlei wijze kan de huurder aanspraak maken op meer dan 

het reeds betaalde bedrag. Verhuurder kan niet in gebreke gesteld 

worden als gevolg van een tekortkoming of defect aan het voertuig.

3.       Enigerlei schuldvergelijking of korting op de betaling is nimmer 

toegestaan.

Artikel 9: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die  in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van  overheidswege worden opgelegd. Indien deze sancties en maatregelen aan  verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste  verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten van  incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt.

Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, 

zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden.

Artikel 10: Ontbinding van de overeenkomst

Verhuurder is gerechtigd de overeenkomst éénzijdig zonder ingebrekestelling 

of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het 

voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of 

nalatigheden van anderen

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

 

Voorwaarden huren Kever

 

 

Huurvoorwaarden Autobedrijf VWairhouse d.d. 01-05-2010

Onderwerp van de overeenkomst:

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Voertuig: Het voertuig, die het onderwerp is van de overeenkomst.

Huurder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als gebruiker of 

opdrachtgever de overeenkomst sluit.

Verhuurder: Autobedrijf Kaag Kevers

Bestuurder: De feitelijk bestuurder van het voertuig.

Verhuurperiode: maximaal 1 dag, van 08.00 – 22.00 uur

Schade van de verhuurder: De vermogensschade die verhuurder direct of 

indirect lijdt ten gevolge van:

- Beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of 

onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. 

Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging 

van (delen van) het voertuig.

- Met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, 

waarvoor de verhuurder van de auto aansprakelijk is.

De bestuurder is minimaal 25 jaar oud en heeft minimaal 1 jaar een geldig 

Nederlands rijbewijs; een kopie hiervan dient voor de verhuurperiode te 

worden verstrekt aan de verhuurder.Gebruiksperiode, overschrijding en annulering